magyarenglish könyvjelzőnekcím : H-2400 Dunaújváros, Vasmű út 12. | telefon/fax: +36 25 412 220 | mobil: +36 20 801 3316 | e-mail: info@ica-d.hu
Facebook Youtube Twitter Google+ RSS
Keresés
NYITVA TARTÁS JEGY HÍRLEVÉL

Részletes információ a támogatási feltételekről

Tartós adományozás: a közhasznú szervezet és támogatója által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben a támogató arra vállal kötelezettséget, hogy a támogatást a szerződéskötés évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal - azonos vagy növekvő összegben - ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.

Jogszabályi háttér

1.    Az adományok típusai

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban "Ksztv") rendelkezései szerint a közhasznú szervezet támogatóját a közhasznú szervezet létesítő okiratában rögzített céljaira adott támogatás után, az adományozó személyétől függően személyi jövedelemadó, illetve társasági adó kötelezettséget érintő kedvezmény, tartós adományozás esetén pedig, a támogatás második évétől külön kedvezmény illeti meg.

1.1    Magánszemély támogató
2010-től magánszemély nem vehet igénybe adókedvezményt, ha támogat egy civilszervezetet!

1.2    Gazdasági társaság, egyéb szervezet támogató
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban "Taotv") rendelkezései szerint az a közcélú adomány egyéb ráfordításként elszámolható, valamint az adomány értékének megadott százalékával csökkenthető az adóalap. A Taotv definíciója szerint az adomány
a kiemelkedően közhasznú szervezet részére a kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat támogatására az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott
*    támogatás,
*    juttatás,
*    térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke,
*    térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke
Nem minősül adománynak az olyan juttatás, amely esetében az ügylet valós tartalma alapján megállapítható, hogy az nem szolgálja, vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú, a közérdekű célt. Szintén nem minősül adománynak az olyan juttatás, amely a Taotv-ben meghatározottakon túl vagyoni előnyt jelent az adományozónak, az adományozó tagjának (részvényesének), vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a magánszemély tag (részvényes) közeli hozzátartozójának.
Nem minősül azonban vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás.
Tartós adományozásra is érvényesek az adományozás tekintetében fent felsorolt általános feltételek.

1.3    Közcélú adománygyűjtés
A Ksztv tartalmaz néhány rövid rendelkezést a közcélú adománygyűjtés szabályairól. Ennek megfelelően a közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.
A közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

2.    Az adományozók
A társasági adó alanya jogosult a társasági adóval kapcsolatos kedvezmények, így az adományhoz kapcsolódó kedvezmény érvényesítésére is. A Taotv. személyi hatálya alá nemcsak belföldi szervezetek tartoznak, hanem külföldi személyek is, amennyiben az üzletvezetés helye belföldön van, így adományozás esetén a társasági adókötelezettségük tekintetében ők is jogosultak lehetnek a kedvezményre.

3.    Az adományozással kapcsolatos feltételek
Az Szjatv szerinti általános szabály, hogy az adó csökkenését eredményező adókedvezmény csak annyiban alkalmazható, amennyiben az annak alapjául szolgáló jogügylet tartalma megvalósítja az adókedvezmény biztosításával a jogalkotó által elérni kívánt, támogatandó célt. Ha a felek akár a szokásos piaci ártól való eltérítésekkel, akár színlelt jogügyletekkel kívánják érvényesíteni az adókedvezményt, akkor az ilyen kedvezményeket az adókötelezettség megállapítása során, figyelmen kívül kell hagyni.
A Taotv is hasonló általános szabályt határoz meg a jogügylet tisztasága, ténylegessége, és ezzel kapcsolatban a vonatkozó adóelőny érvényesíthetősége tekintetében.

Igazolás
Az adózó akkor csökkentheti az adózás előtti eredményét, ha rendelkezik a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással.
Az adományra vonatkozó igazolás egy olyan igazolás, amelyet az adományt kapó civil szervezet állít ki, és amely tartalmazza:
a civil szervezet kiállító
•    nevét
•    székhelyét
•    telephelyét
•    adóazonosító számát
•    közhasznúsági fokozatot
•    az adomány összegét
•    a támogatott célt
•    tartós adományozás esetén az adományozási szerződés keltét.
Az igazolást két példányban kell kiállítani: az eredeti példány az adományozóé, a másodpéldány pedig a civil szervezeté marad.

Ha a társasági adóalany adózó, az adóévben a tartós adományozásról szóló szerződésben vállaltakat nem teljesítette, úgy az adott adóévben az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévet megelőző év(ek)ben a tartós adományozásra tekintettel elszámolt többletkedvezmény összegével.
Ha a nem-teljesítés oka a támogatott civil szervezet közhasznúsági státuszának elvesztése, vagy jogutód nélküli megszűnése, úgy a kedvezmények egyszeres összegét, ha ezen kívüli bármely más ok, úgy a kedvezmények kétszeres összegét köteles visszafizetni. Ezen rendelkezésre célszerű felhívni a támogató személy figyelmét a támogatási szerződés megkötését megelőzően, esetleg tájékoztató jelleggel rendelkezni róla a támogatási szerződésben.

4.    Az adományok elszámolása
A Taotv. bizonyos non-profit tevékenységet végző szervezetek esetében az általános szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapít meg az adóalap meghatározására, miszerint a közhasznú szervezetek
esetében, a vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye csökkenthető többek között a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott
•    támogatás,
•    juttatás,
•    véglegesen átvett pénzeszköz
•    térítés nélkül átvett eszköz (az átadónál – nyilatkozata alapján – kimutatott könyv szerinti értékével)
•    térítés nélkül kapott szolgáltatás (az átadónál – nyilatkozata alapján – kimutatott bekerülési értékével)
•    átvállalt tartozás,
•    eredeti jogosult által elengedett kötelezettség
miatt az adóévben bevételként elszámolt összegnek a vállalkozási tevékenységhez közvetlenül hozzárendelhető részével, illetőleg közvetett kapcsolat esetén a vállalkozási tevékenység bevételével arányos részével.
A fent meghatározott támogatásokkal a nevezett adózó csak akkor csökkentheti adózás előtti eredményét, ha a támogatást
o    belföldi illetőségű adózótól (kivéve az alapítványt, a közalapítványt, a társadalmi szervezetet, a köztestületet, az egyházat, a lakásszövetkezetet, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárat),
o    külföldi személytől (kivéve az ellenőrzött külföldi társaságot), vagy
o    magánszemélytől
kapta.

Növelni kell azonban az adózás előtti eredményét a fent nevezett szervezetek közül az
-    alapítványnak,
-    közalapítványnak,
-    társadalmi szervezetnek,
-    köztestületnek és
-    a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézménynek,
az általa kiállított adókedvezményre/adózás előtti eredmény csökkentésére jogosító igazolásban feltüntetett kapott adománynak a teljes összegével, ha az adóév utolsó napján az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van.

Ha nincs ugyan az adóév utolsó napján az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása az itt felsorolt szervezetnek, de a vállalkozási tevékenységből származó bevétele meghaladja a Taotv-ben meghatározott kedvezményezett mértéket, akkor a kapott adománynak egy, a következők szerint kiszámított részével kell az adózás előtti eredményt megnövelnie. Ezt a részt a következőképpen kell kiszámolni: a Taotv szerinti úgynevezett "kedvezményezett vállalkozási tevékenység"-ből (melyek a Taotv mellékletében vannak felsorolva szervezeti formánként) a Taotv. szerinti mértékét meghaladóan elért vállalkozási bevétel és a teljes vállalkozási tevékenység összes bevételének hányadosaként (két tizedesjegy pontossággal) kell egy arányszámot képezni. Az adomány összegének ezen arányszámmal számított részével kell ilyen esetben megnövelni az adózás előtti eredményt.

A Taotv. mellékletében szervezeti formánként meg vannak határozva azok a "kedvezményezett tevékenységek", amelyek nem minősülnek vállalkozási tevékenységnek.

1%

2024. júliuselőző hónapkövetkező hónap
HKSzCsPSzV
27.1234567
28.891011121314
29.15161718192021
30.22232425262728
31.293031